Vitajte na stránke Centra pre deti a rodiny Spišská Nová Ves!

Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves je zariadením rodinného typu zriadeného pre účely vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves je rozpočtovou organizáciou štátu s presne vymedzenou organizačnou štruktúrou.

Centrum pre deti a rodiny vykonáva opatrenia:

  • pobytovou formou
  • ambulantnou formou
  • terénnou formou
  • Pobytovou formou centrum zabezpečuje starostlivosť o deti v samostatne usporiadaných skupinách v siedmich rodinných domoch – v piatich samostatne usporiadaných skupinách - samostatných skupinách, v jednej samostatne usporiadanej skupine – samostatnej skupine pre mladých dospelých a v jednej skupine určenej na dobrovoľný pobyt dieťaťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa. Vykonávanie opatrení OSPODaSK v Centre pobytovou formou pre dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, predstavuje z hľadiska prevencie účinný nástroj pre zachovanie rodiny (vrátane náhradnej rodiny), zachovávanie vzájomných rodinných vzťahov a väzieb , zvládanie krízových situácií a predpokladá vnútornú mobilizáciu síl klienta k spolupráci a jeho angažovanosť. Pomoc dieťaťu a jeho rodičom uvedenou pobytovou formou by mala predchádzať krajným riešeniam zásahu do rodiny súdnym rozhodnutím. Umiestnenie do centra na základe rozhodnutia súdu má byť dočasným riešením situácie dieťaťa.

    V každej skupine zamestnávame šiestich zamestnancov. Ďalšími zamestnancami sú aj ôsmi profesionálni rodičia, ktorí sa starajú o deti priamo vo svojom domácom prostredí. Pri práci s deťmi a ich rodinami či ďalšími osobami, ktoré sa o nich starajú, poskytujeme pomoc terénnou a ambulantnou formou, ktorú zabezpečujú naši zamestnanci v ambulanciách v Spišskej Novej Vsi a v Spišských Vlachoch.